Electronica én Witgoed
Betaalbaar
Gratis verzending vanaf €100,-
salora-over-ons

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze algemene leveringsvoorwaarden (“Algemene Leveringsvoorwaarden”) zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Albers Trading B.V. (“Albers Trading”) uitgebrachte offertes en aanbiedingen, alsmede elke aanvaarding door Albers Trading van door de koper (“Koper”) geplaatste bestellingen en alle overeenkomsten (“Overeenkomsten”) betreffende de verkoop door Albers Trading van goederen en diensten (“Producten”).

1.2. Een verwijzing door Koper naar andere algemene voorwaarden leidt niet tot toepasselijkheid daarvan. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Koper wordt door Albers Trading uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Afspraken in afwijking van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door Albers Trading zijn bevestigd en alsdan slechts voor de desbetreffende overeenkomst. Albers Trading behoudt zich het recht voor deze Algemene Leveringsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking door Albers Trading. Indien Koper niet akkoord wenst te gaan met de wijziging, is hij gerechtigd de Overeenkomst binnen twee weken na bekendmaking als bedoeld in dit artikel op te zeggen, zonder recht op schadevergoeding


2. Aanbieding

2.1. Een aanbieding of (prijs)opgave van Albers Trading bindt hem niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door Koper. Tenzij anders is vermeld vervallen alle aanbiedingen en offertes van Albers Trading automatisch na verloop van 30 dagen na het uitbrengen van de aanbieding of (prijs)opgave.

2.2. Een overeenkomst tussen Koper en Albers Trading komt slechts tot stand indien en voor zover Albers Trading een opdracht van Koper aanvaardt of door Albers Trading uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. Albers Trading heeft het recht bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.


3. Prijzen

3.1. De in offertes, (prijs)opgaven of opdrachtbevestigingen vermelde prijzen zijn exclusief (omzet)belasting en andere heffingen van overheidswege en inclusief de normale vracht- en verpakkingskosten, tenzij daarin anders is vermeld.

3.2. Albers Trading is gerechtigd om een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening te brengen indien de order, naar het oordeel van Albers Trading, een geringe waarde heeft. De kosten voor verzending onder rembours zijn steeds voor rekening van Koper. Albers Trading behoudt zich het recht voor de kosten van speciale verpakkingen of verpakkingen op voorschrift van Koper voor rekening van Koper te brengen.

3.3. Albers Trading is te allen tijde gerechtigd de door haar met Koper overeengekomen prijs aan te passen.


4. Levering en uitvoering

4.1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, bepaalt Albers Trading de wijze van verzending. Het risico van de Producten gaat over op Koper op het moment dat de Producten op het door hem opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. Indien Koper om een bepaalde wijze van verzending heeft verzocht, is het risico van de Producten vanaf het moment dat de Producten voor vervoer zijn ingeladen voor rekening van Koper.

4.2. Albers Trading behoudt zich het recht voor bestelde Producten in deelzendingen te leveren en te factureren.

4.3. Overeengekomen of opgegeven levertijden zijn indicatief. Reparatieopdrachten worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd. Overschrijding van de levertijd of de verwachte reparatieduur, door welke oorzaak ook, geeft Koper geen recht op schadevergoeding.

4.4. Koper is gehouden bij aflevering de Producten in ontvangst te nemen. Indien Koper de door Albers Trading af te leveren Producten niet in ontvangst neemt, worden de Producten voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien Koper de Producten niet binnen drie maanden heeft opgehaald, heeft Albers Trading het recht de Producten aan derden te verkopen en de oorspronkelijke Koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke Koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Albers Trading gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

4.5. Koper is gehouden de Producten bij ontvangst te controleren op compleetheid en zichtbare gebreken. Eventuele afwijkingen in aantal of kwaliteit dienen door Koper schriftelijk binnen vijf dagen na ontvangst van de Producten aan Albers Trading te worden gemeld, bij gebreke waarvan iedere aanspraak van Koper jegens Albers Trading komt te vervallen. In geval van ontbrekende of niet bestelde goederen dient Koper de paklijst bij de hier bedoelde mededeling te voegen.

4.6. Terugzending van de Producten geschiedt voor rekening en risico van Koper. Albers Trading aanvaardt teruggezonden Producten slechts indien en voor zover zij met de terugzending vooraf schriftelijk heeft ingestemd en indien de Producten aan het door Albers Trading op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Albers Trading deze Producten aan Koper heeft afgeleverd of aangeboden. Reclameringen ten aanzien van Producten behorende tot een deelzending hebben geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.

4.7. Een eventuele creditering bij retourzendingen vindt plaats op basis van de aan Koper in rekening gebrachte koopprijs, met dien verstande dat het te crediteren bedrag nooit meer zal bedragen dan de prijs die Albers Trading aan Koper zou berekenen op de dag waarop de teruggezonden Producten aan Albers Trading worden afgeleverd.


5. Eigendomsvoorbehoud

5.1. Albers Trading behoudt zich de eigendom voor ter zake van alle door haar geleverde Producten. De eigendom van de Producten gaat pas over op Koper indien Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Albers Trading gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen:

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot door Albers Trading geleverde of te leveren Producten; en

– eventuele vorderingen van Albers Trading op Koper wegens niet-nakoming door Koper van (een) met Albers Trading gesloten overeenkomst(en).

5.2. De door Albers Trading geleverde Producten die op grond van artikel 5.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitvoering van Koper worden doorverkocht. Koper is niet bevoegd de geleverde Producten aan te passen, te verpanden of met enig ander recht te bezwaren. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Albers Trading per omgaande op de hoogte te stellen.

5.3. Koper is verplicht om ervoor te zorgen dat de Producten identificeerbaar blijven als door Albers Trading geleverde Producten. De merken alsmede de type- of identificatienummers of -tekens, die op de door Albers Trading geleverde Producten, inclusief de verpakking, zijn aangebracht, mogen niet worden verwijderd, beschadigd of gewijzigd.

5.4. Koper dient Albers Trading te allen tijde vrije toegang te verlenen tot de locatie waar Koper de door Albers Trading geleverde Producten heeft opgeslagen. Indien Koper zijn verplichtingen jegens Albers Trading niet nakomt of Albers Trading de vrees heeft dat Koper zijn verplichtingen niet tijdig of volledig zal nakomen, dan is Koper op eerste verzoek van Albers Trading verplicht de Producten voor eigen rekening te retourneren almede aan Albers Trading alle medewerking te verlenen om Albers Trading in staat te stellen om haar Producten terug te halen.

5.5. Koper verplicht zich op eerste verzoek van Albers Trading om alle vorderingen op derden ten gevolge van de levering aan die derden van Producten waarop het onder artikel 5.1 vermelde eigendomsvoorbehoud rust, aan Albert Trading over te dragen dan wel daarop, op verzoek van Albers Trading, een pandrecht te vestigen en alsdan alle daartoe vereiste handelingen te verrichten. Eventueel daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Koper.

5.6. Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal. Koper dient de verzekeringspolis op eerste verzoek van Albers Trading ter inzage te geven. Koper is verplicht om alle aanspraken van de Opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten aan Albers Trading over te dragen dan wel op eerste verzoek van Albers Trading aan Albers Trading te verpanden overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:239 BW.


6. Betaling

6.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling voor geleverde Producten plaats te vinden op de bankrekening van Albers Trading B.V. ten gunste van Albers Trading, zoals door Albers Trading is vermeld op de factuur of op enigerlei andere wijze aan Koper is kenbaar gemaakt.

6.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling voor reparatiewerkzaamheden contant te geschieden op het moment dat de Producten door Koper worden afgehaald. Verzending van gerepareerde goederen geschiedt onder rembours. In dat geval dienen de reparatie- en verzendkosten door Koper bij aflevering te worden voldaan.

6.3. Betaling dient zonder recht op korting, opschorting of verrekening plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de vervaldag een samengestelde rente verschuldigd van twee (2) procent per maand. Tevens dient Koper alsdan alle eventuele door Albers Trading te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso-)kosten in rekening te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten worden in beginsel gesteld op tien (10) procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 250,-. Een en ander onverminderd de overige wettelijke aanspraken van Albers Trading op vergoeding van kosten en schadevergoeding.

6.4. Door Koper gedane betalingen strekken steeds allereerst ter voldoening van die vorderingen die Albers Trading op Koper mocht hebben ten aanzien waarvan Albers Trading geen eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, vervolgens ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte ter voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan, één en ander zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op een bepaalde vordering of factuur.


7. Garantie

7.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10. en met inachtneming van het in dit artikel bepaalde staat Albers Trading ervoor in dat de door haar geleverde Producten gedurende 24 maanden maanden na levering als bedoeld in artikel 7 lid 3 de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor het overeengekomen gebruik. Deze garantie geldt alleen voor op het moment van levering niet-waarneembare gebreken aan het geleverde Product, waarvan de Klant bewijst dat deze zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van constructie- of materiaalfouten. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, vormen geen gebrek.

7.2. Albers Trading heeft naar eigen inzicht de keuze om onder de garantie vallende Producten, te repareren, te vervangen dan wel terug te nemen tegen creditering van de kooprijs aan Koper. Alle kosten, die uitgaan boven het enkele herstel of vervangen, zoals (maar niet beperkt tot) transportkosten, verzendkosten, reis- en verblijfkosten en de kosten van (de)montage, zijn voor rekening van de opdrachtgever. In het kader van de garantie vervangen Producten of onderdelen worden eigendom van Albers Trading. Op gerepareerde of vervangen Producten wordt geen garantie gegeven.

7.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vallen buiten de garantie gebreken die optreden door, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

– het niet in achtnemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften c.q. onzorgvuldig gebruik;

– normale slijtage;

– reparatie, (de)montage of andere werkzaamheden aan de Producten verricht door derden, Koper daaronder begrepen;

– gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden;

– gebruik in een agressieve omgeving of blootstelling aan extreme omstandigheden;

– leeglopen van een batterij;

– beschadiging van het exterieur.

7.4. Koper kan geen aanspraak maken op garantie indien het type- of serienummer van een Product is verwijderd of gewijzigd, indien Koper Albers Trading onvoldoende in de gelegenheid stelt het gebrek te verhelpen of indien Koper zijn verplichtingen uit hoofde van een met Albers Trading gesloten overeenkomst niet nakomt.

7.5. Koper dient klachten in verband met gebreken schriftelijk aan Albers Trading te melden, binnen veertien dagen nadat Koper de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak van Koper jegens Albers Trading ter zake van deze gebreken.

7.6. Het niet nakomen van eventuele garantieverplichtingen ontslaat Koper niet van zijn verplichtingen jegens Albers Trading uit hoofde van de Overeenkomst.


8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. De aansprakelijkheid van Albers Trading is beperkt tot de nakoming van de in artikel 7 opgenomen garantieverplichtingen.

8.2. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde kan van aansprakelijkheid van Albers Trading voor schade slechts sprake zijn in geval van een toerekenbare tekortkoming ter zake waarvan Albers Trading na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim is komen te verkeren.

8.3. De totale en cumulatieve aansprakelijkheid van Albers Trading zal in alle gevallen zijn beperkt tot een bedrag ter hoogte van tien procent (10%) van de door Koper als laatst betaalde factuur met een maximum van EUR 5.000,-. Onverminderd de voorgaande beperkingen is de aansprakelijkheid van Albers Trading voor schade in ieder geval beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. De aansprakelijkheid van Albers Trading voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder (maar niet uitsluitend) schade wegens gemiste omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie, is volledig uitgesloten.

8.4. De in dit artikel 8 opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn alleen van toepassing voor zover dit bij wet is toegestaan.

8.5. Vorderingsrechten van Koper vervallen uiterlijk binnen één jaar na het ontstaan daarvan.

8.6. Koper dient Albers Trading schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle schade die voor Albers Trading kan ontstaan alsmede voor alle vorderingen die tegen Albers Trading kunnen worden ingesteld door een derde in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.


9. Afstand van recht

9.1. Indien Koper in het kader van een beroep op garantie of een reparatie-opdracht een Product heeft afgegeven en niet binnen drie maanden nadat het afgegeven Product dan wel een vervangend Product (wederom) te zijner beschikking staat, het desbetreffende Product heeft afgehaald dan wel hij geweigerd heeft de rembourskosten te voldoen en de Producten deswege niet bij hem zijn afgeleverd, wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van dat Product ten behoeve van Albers Trading en vrijwaart hij Albers Trading voor alle aanspraken (van derden) ter zake, tenzij Koper bewijst dat hij wegens een hem niet toerekenbare tekortkoming verhinderd is geweest het Product af te halen of aan te nemen


10. Overmacht

10.1. In geval van overmacht heeft Albers Trading het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang de situatie, waarin de overmacht voortduurt, dan wel, indien de overmacht een maand heeft voortgeduurd, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat hij deswege tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

10.2. In aanvulling op het in de wet en jurisprudentie bepaalde, wordt onder overmacht van Albers Trading in deze Algemene Leveringsvoorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, al dan niet voorzien, waaronder: staking, brand, vergaan van Producten onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven van leveranciers, alsmede alle omstandigheden waardoor Albers Trading in de normale uitoefening van zijn bedrijf wordt belemmerd.


11. Beëindiging

11.1. Indien Koper niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Albers Trading voldoet, dan wel in geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Koper, juridische fusie van Koper, of in geval van een substantieel wijziging van de zeggenschap van Koper, is Albers Trading gerechtigd om alle met Koper gesloten overeenkomsten (al dan niet door ontbinding) met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijke te beëindigen, dan wel haar verplichtingen jegens Koper op te schorten, zonder dat Koper recht heeft op schadevergoeding. Het voorgaande laat de overige rechten van Albers Trading uit hoofde van de wet of Overeenkomst onverlet.

11.2. In geval zich een gebeurtenis voordoet zoals bedoeld in artikel 11.1, worden alle vorderingen van Albers Trading op Koper onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Albers Trading gerechtigd de door haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te nemen.

11.3. Het is Koper niet toegestaan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (doen) ontbinden of geheel of gedeeltelijk te (doen)vernietigen, of daarvan wijziging te vorderen op grond van dwaling. Indien het beroep op deze uitsluiting in rechte geen stand mocht houden, geldt dat het Koper niet is toegestaan de Overeenkomst te ontbinden zonder toerekenbare tekortkoming door Albers Trading die daarbij na voorafgaande ingebrekestelling door Opdrachtgever in verzuim is geraakt.


12. Gedeeltelijke ongeldigheid

12.1. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn of worden laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling zullen Koper en Albers Trading gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, die niet aan vernietiging blootstaat.


13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. Op alle overeenkomsten tussen Albers Trading en Koper en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee in verband staan, inclusief geschillen over de totstandkoming van deze overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

13.2. Alle geschillen tussen Albers Trading en Koper worden bij uitsluiting berecht door de rechtbank te Rotterdam, onverminderd het recht van Albers Trading het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: